О Нама

Студентски центар Ужице

Радови на изградњи новог Студентског дома у Крачагову су започели полагањем камена темељца 23. децембра 2013.године.

Инвенститори на изградњи Студентског дома у Крчагову су Министарство просвете, науке и техночошког развоја и Град Ужице, а према докуменатима: Решење о локацијској дозволи VI број 353-161/13-02 од 03.07.2013.године издато од Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове и Решење о грађевинској дозволи VI број 351-186/13-02 од 12.12.2013.године издато од Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове.

Изградња Студентског дома финансирана је средствима кредита које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило од Централне европске банке. Такође, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је било инвеститор пројектне документације идејног и главног пројекта изградње студентског дома, као и елабората енергетске ефикасности објекта.

Крајем августа 2015.године завршени су радови на првој фази изградње Студентског дома у Крчагову.

У циљу прибављања измењене грађевинске дозволе, а због потребе претварања таванског простора (који је Грађевинском дозволом означен као поткровље) у смештајни, урађен је Сепарат пројекта. Овде посебно указујемо да се у току градње појавила потреба за изменама пројектне и грађевинске документације тако да се са изменама увећао смештајни капацитет Дома за 92 места, односно са постојећих 184 нови капацитет је 274 места.

Према измењеној пројектној документацији нови студентски центар има 4029,97 м² нето површине, односно 4771,16 м² бруто површине, за укупно 274 лежаја.


 
Структура соба по етажама:

Приземље:  

 • једнокреветна = 2 ( за студенте са посебним потребама (инвалидитетом) са помоћним лежајем) 

Први спрат:

 • једнокреветна = 2
 • двокреветна = 6
 • трокреветна = 26

Други спрат:

 • једнокреветна = 1
 • двокреветна = 6
 • трокреветна = 25

Поткровље:

 • једнокреветна = 2
 • двокреветна = 6
 • трокреветна = 26

Собе су пројектоване са купатилом чајном кухињом у саставу собе и то као једнокреветне, двокреветне и трокреветне.

У потпуности је примењен потребан стандард за површину собе (корисна површина собе без купатила, кухињске нише и ходника – предсобља)

 • Једнокреветна соба      П= 8 – 10м²
 • Двокреветна соба          П= 10 – 12м²
 • Трокреветна соба          П= 15 – 18м²

Садржај и организација собе:

 • Соба
 • Предсобље
 • Кухињска ниша
 • Купатило

Опрема собе:

 • Кревет у једном нивоу са узглављем и душеком који одговара димензији 190 x 90цм.
 • Радни сто – самостални радни сто за сваког корисника
 • Oрмар са полицама за гардеробу и веш и посебним одељком за вешање одеће.
 • Висећи ормарићи уз кревет за сваког корисника

Опрема чајне кухиње у саставу собе:

 • Судопера и батерија са топлом и хладном водом
 • Висећи кухињски ормарић
 • Електрични шпорет

Опрема купатила у саставу собе:

 • Површина купатила са WC-ом у распону од 2.5 – 3.5м² (могућа одступања од 0.5м² у циљу боље функционалне организације и смештаја свих неопходних садржаја)
 • Садржаји – WC шоља комплет са опремом, туш када минималних димензија 80 x 80цм, умиваоник минималних димензија 35 x 50цм.

Решењем о утвђивању категорије смештаја број 612-00-625/5/2020-17 од 01.12.2020. године Установи је утврђена I“A“ категорија смештаја.

Смештајни капацитет са којим нови Студентски дом располаже за школску 2021/2022 годину је 274 места.

Студентски ресторан је савремено опремљен са капацитетом од 140 места. Капацитет кухиње је око 900 оброка дневно.

Одржавање зграда и целокупног простора Центра се врши преко запослених чији је то делокруг рада, али и преко добављача са којима ће се у 2022. години по спроведеном поступку јавних набавки закључити уговори о текућем одржавању објекта.

Грејање се организује из котларнице јавно комуналног предузећа „Градска топлана“ Ужице.
Одржавање зелених површина врши се редовно испред зграде Студентског центра.

Опремљеност инвентаром и опремом је задовољавајућа, у кухињском блоку у 2020. години је набављена пароконвекцијска пећ, кипер и машина за прање црног посуђа и ситни инвентар. У 2021. години су набављени инсектомати, пањ за месо и стерилизатор ножева.

Унутрашња организација рада Центра усклађена је према потребама студената, раду високообразовних институција и времену трајања академске године.

Историјат

На заједничкој седници Већа удруженог рада, Већа месних заједница и Друштвено политичког већа Скупштине општине Титово Ужице одржаној 10.јула 1981.године донето је Решење о оснивању Радне организације за студентски стандард у Титовом Ужицу 01 број 610-43/81 од 10.јула 1981.године.
Објекти које је Радна организација за студентски стандард у оснивању добила на коришћење били су објекти монтажног типа грађени 1979. године за потребе Радне акције ОРА Кадињача и нису задовољавали потребне услове за смештај студената, па је након неопходне адаптације усељење студената извршено у децембру 1981.године.
Смeштajни кaпaцитeти устaнoвe у трeнутку oснивaњa били су: 132 лeжaja у чeтири смeштajнa пaвиљoнa, Дoм je био Iв кaтeгoриje бeз мoкрих чвoрoвa у пaвиљoнимa, бeз библиoтeкe, читaoницe итд.
Радна организација за студентски стандард је трансформисана 1989.године у Предузеће за производњу, промет и услуге.  “Студeнтски цeнтaр” у склaду сa тaдa вaжeћим Зaкoнoм o прeдузeћима, у тoм пeриoду, пoрeд oснoвнe дeлaтнoсти смeштaja и исхрaнe студeнaтa, oбaвљaне су и друге дoпунске дeлaтнoсти: тргoвинa нa вeликo и мaлo, студeнтскa зaдругa и стaмбeнa зaдругa.
Од оснивања организација исхране студената је вршена преко УТП „Слога“ у Ужицу, а од 1990.године Установа самостално пружа услуге исхране студентима у објекту Студентског ресторана „Студент“.
Изменом Закона из 1992. године дошло је до поделе наведеног Предузећа на Предузеће “Студентски центар” које је наставило са обављањем основне делатности заштите студентског стандарда и Предузећа “Голд центар” које је преузело обављање осталих допунских делатности. С тим у вези извршена је и подела имовине Предузећа као и подела запослених.
Одлуком Владе Републике Србије о мрежи установа студентског стандарда од 13.01.1993.године оснивач Установе Студентски центар „Ужице“ је Република Србија за обављање своје основне делатности, пружање услуга смештаја и исхране за студенте Учитељског факултета у Ужицу и Више пословне техничке школе.

Установа је у више наврата вршила одређене адаптације објеката како би побољшала услове смештаја па је 2006. године Комисија за категоризацију објеката Студентског стандарда решењем 451-02-3670-2005-05 Установу сврстала у 3 категорију смештаја.

У оквиру установе пословале су  две једнинице:

 • Студентски дом „Турица“
 • Студентски ресторан „Студент“

Основне делатности установе биле су смештај и исхрана студената Учитељског факултета и Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

 Смeштajни кaпaцитeт Студентског дома „Турица“ имао је 112 лeжaja  распоређених у четири павиљона и то у:  4 једнокреветне, 12 двокреветних, 16 четворокреветних и 4 петокреветне собе, са заједничким купатилима у сваком од павиљона, читаоницом , салом и справама за рекреацију.

Студентски ресторан „Студент“ је био капацитета 120 места.

Градско веће Града Ужица је 22.августа 2012. одлучило да је део комплекса Касарне у Крчагову најпогоднија локација за градњу новог студентског центра у Ужицу. Неусловни и недовољни смештајни капацитети постојећег студентског дома разлози су што је Министарство просвете одлучило да определи 250 милиона динара за градњу новог дома у Ужицу. Првобитно је предвиђено је да његов капацитет буде 250 лежаја I категорије, са свим неопходним пратећим сегментима предвиђеним нормативом о категоризацији објеката ове врсте, на површини од око 3000 квадратних метара.

Радови на изградњи новог Студентског дома у Крачагову су започели полагањем камена темељца 23. децембра 2013.године.